Identiteit

Binnen onze school zijn de uitingen van de openbare- en katholieke identiteit gewaarborgd. Deze zijn terug te vinden tijdens de startmomenten in de groepen, tijdens de vieringen en in de keuzes die gemaakt worden bij het levensbeschouwelijk onderwijs.

De vorming van een school waarin recht wordt gedaan aan verschillende identiteiten zorgt er voor dat er met een open blik naar vaste waarden en gewoontes kan worden gekeken. Open staan voor elkaar is daarbij een voorwaarde.

Sws Fondali is een school waar iedereen zich thuis voelt. We werken volgens het uitgangspunt ‘niet apart maar samen’. We zijn een ontmoetingsplaats voor leerlingen, ouders en leerkrachten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. In deze rijke omgeving begeleiden we leerlingen actief begeleiden in hun levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling. Dat is een proces waar we als team en ouders middenin zitten. Dat is en blijft een interessante zoektocht. hoe we vorm en inhoud geven aan de identiteit van de Samenwerkingsschool. Dit is blijvend in ontwikkeling.

We maken leerlingen spelenderwijs vertrouwd maken met levensvragen, actief burgerschap en sociale integratie. De leerlingen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, voor elkaar en voor de omgeving. Het stelt de leerlingen in staat te onderzoeken wat ze van waarde vinden, hoe ze tegenover anderen en in de wereld staan, welke keuzes ze maken en waarom. Centraal in dit zoekproces staan openheid, dialoog en ontmoeting, het samen nadenken vanuit een vragende houding, het met elkaar van gedachten wisselen, het leren luisteren naar de ander en het leren verplaatsen in elkaar.

Met respect voor elkaars eigenheid mag ieder zich binnen zijn of haar mogelijkheden ontwikkelen.

Levensbeschouwelijke methoden
We starten de dag met een startmoment in de groep van ongeveer 15 minuten. Dit moment is gericht op sociaal emotionele vorming, het groepsproces, verhalen vanuit de culturen om ons heen en uit de Bijbel. We zetten de methode ‘Trefwoord’ en de ‘Inspiratiekalender’ hierbij afwisselend in.

Daarnaast wordt er wekelijks een thematische les gegeven vanuit de lessencyclus “Lessen Leren Leven”. Deze lessen besteden aandacht aan waarden en vieringen vanuit diverse levensbeschouwelijke invalshoeken.

Een werkgroep ondersteunt in samenwerking met de identiteitsbegeleider het team hierbij ondersteunen.

In de groepen 7-8 wordt ‘geestelijke stromingen’ gegeven volgens een methode.

Werkgroep identiteit
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is er een werkgroep Identiteit actief, bestaande uit leerkrachten uit de verschillende levensbeschouwelijke geledingen. Zij zien toe op de uitvoering van het beleidsdocument“Identiteit” en zetten zich in voor de verbetering en borging van identiteitsafspraken.

Gedurende elk schooljaar 2015-2016 wordt er drie keer, onder leiding van een identiteitsbegeleider, met het schoolteam geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling plaats.

Nieuwe afspraken binnen hetbeleidsdocument “Identiteit” worden beoordeeld  door de Klankbordgroep “Identiteit en Onderwijs” en de MR.