Leeromgeving

Onze basisgedachte is dat ieder kind gemotiveerd en nieuwsgierig is. We dagen in ons onderwijs leerlingen uit om zich continu te ontwikkelen. Zelfstandig leren op Fondali betekent vanuit intrinsieke motivatie actief denken, leren en werken. Daarom werken we continu aan een leeromgeving die:

 • Rijk, uitdagend en betekenisvol is.
 • Leerlingen keuzevrijheid hebben in het organiseren van eigen werk.
 • Leerlingen ruimte krijgen voor zelfsturing van eigen leerproces.
 • Leerlingen om leren gaan met uitgestelde aandacht.
 • Leerlingen stimuleert tot creatief denken.

Rijke leeromgeving 
Het is belangrijk dat leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd. Onder een betekenisvolle leeromgeving verstaan wij:

 • Een professionele leerkracht, van wie je kunt leren. Hij legt niet alles uit, maar richt zich op het leerproces van zijn leerlingen.
 • Diverse soorten uitnodigende materialen en activiteiten, ook m.b.t. ICT.
 • Verschillende contexten die de nieuwsgierigheid opwekken en aanzetten.
 • Ruimte voor inbreng van de leerling, voor eigen wensen, oplossingen, doelen en creativiteit.
 • Ruimte om samen te werken.
 • Mogelijkheden voor experimenten en onderzoeken.
 • Ruimte voor verschillende leerstijlen en leervormen.

Plannen en organiseren
In de hele school werken we met een taakbord en/of taakbrief waarmee kinderen hun taken plannen en organiseren. Hierin kennen we de volgende opbouw:

 • Groep 1 en 2:      taakbord
 • Groep 3:              dagtaken
 • Groep 4:              dagtaken
 • Groep 5:              weektaak
 • Groep 6:              weektaak
 • Groep 7 en 8:     weektaak met periodetaken

 De afspraken rondom het zelfstandig werken;

 • Zijn voor iedereen duidelijk.
 • Worden als vanzelfsprekend beschouwd.
 • Geven de leerlingen ruimte om probleemoplossend bezig te zijn.
 • Stimuleren zelfverantwoordelijk gedrag.
 • Stellen de leerkracht in staat om met pedagogisch inzicht de regels gedifferentieerd ‘op maat’ toe te passen.
 • Stellen de kinderen ook in staat sturing te geven aan het eigen leerproces.

Ruimte en zelfsturing
We geven expliciete aandacht aan het leerkrachtonafhankelijk(er) maken van leerlingen, zowel in de leerinhouden als in de organisatie; ons motto: “Het is niet loslaten, maar anders vasthouden!!” Alle leerlingen krijgen de gelegenheid te werken vanuit hun talenten en interesses. Dit doen wij bijvoorbeeld via structureel keuzewerk. De leerlingen krijgen daarbij verantwoordelijkheid voor de inhoud en aanpak van hun leerproces. Leerlingen stellen eigen doelen voor de lange en de korte termijn. Korte termijn doelen maken zij voor de groep inzichtelijk door deze te plaatsen op een zogenaamde doelenmuur. Daarbij stimuleren wij de leerlingen elkaar te helpen bij het bereiken van het doel. Lange termijn doelen beschrijft de leerling in een persoonlijk portfolio die de leerling gedurende de schoolloopbaan beheert. De rol van de leerkracht is hierbij coachend. De leerkracht ondersteunt de leerlingen door het voeren van leergesprekken (doelen stellen - plan van aanpak – reflectie) en tussengesprekjes.

Uitgestelde aandacht
Wij werken op school volgens het principe van uitgestelde aandacht. De leerkrachten hebben een groot blok voor zich op de instructietafel staan. Hiermee wordt aangegeven wanneer de leerkracht beschikbaar is. Staat het blok op rood dan is de leerkracht niet beschikbaar. Staat het blok op groen, dan is de leerkracht beschikbaar voor vragen.

Alle leerlingen hebben ook een blokje op hun tafel. Zo kunnen zij aangeven of zij hulp nodig hebben. Zet de leerling het blokje op vraagteken, dan wil de leerling hulp. De leerkracht signaleert zodoende tijdens de taakrondes vragen van leerlingen. De leerling vraag echter in eerste instantie een klasgenoot. Ook leerlingen hebben door middel van de rode en groene kleur mogelijkheid hun beschikbaarheid aan te tonen.

Verantwoordelijkheid
Om uit te groeien tot zelfverzekerde en verantwoordelijke personen, bieden we onze leerling vrijheid en vertrouwen. Leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen, als de omgeving hen daarvoor ruimte en mogelijkheden biedt. Vrijheid betekent voor ons niet dat alles geoorloofd is. Onze schoolregels, de lesstof, leertijd en werkafspraken bepalen hierbij de kaders.  Leerkrachten bieden individuele leerlingen de structuur die zij nodig hebben om de geboden vrijheid te  kunnen hanteren. In de leergesprekken reflecteert de leerkracht samen met het kind op de mate waarop de leerling verantwoordelijkheid heeft ontwikkeld.

Samenwerken
Samenwerken is een essentiële vaardigheid om later volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. Fondali biedt een krachtige en stimulerende leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren. Samenwerkingsopdrachten met een gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid nemen daarom dagelijks een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Er wordt elk dagdeel minimaal één coöperatieve werkvorm ingezet.  Leerlingen zitten daarom in onze school (als basisopstelling) in tafelgroepjes van 3 of 4 leerlingen. Binnen de tafelgroepjes wordt gewerkt met drie of vier rollen die rouleren. Binnen deze rollen draagt ieder lid een eigen verantwoordelijkheid om de tafelgroep goed te laten functioneren. Fondali werkt met de methode Taakspel. Deze methode bevordert de taakgerichtheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Creatief denken
Het doel van ons onderwijs is leerlingen klaarstomen voor hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving. Deze samenleving is dynamisch, verandert snel en stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Die moeten zich snel kunnen aanpassen, steeds in staat en bereid zijn hun bakens te verzetten, steeds nieuwe oplossingen bedenken voor nieuwe problemen. Wij willen de leerlingen daarom ontwikkelen tot kritische en creatieve denkers. In ons onderwijs stimuleren wij actief het probleemoplossend vermogen. 

Wij stimuleren de denkontwikkeling door bij vraagstukken eerst te inventariseren, dan te ordenen en dan pas te oordelen. We stimuleren leerlingen daarmee hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, bedacht zijn op denkfouten, open staan voor nieuwe gezichtspunten en kritisch en creatief te zijn.