Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat beschouwen wij als een belangrijke basis om goed te functioneren in de school. Onze afspraken met betrekking tot het pedagogisch klimaat bieden heldere kaders voor alle betrokken. De leerkrachten dragen actief bij aan een positieve en veilige sfeer en een open communicatie. Vertrouwen en wederzijds respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

Goed van start!
Per 1 augustus 2015 zijn wij een samenwerkingsschool. Twee groepen kinderen zijn hierbij samengevoegd. Daarom zijn we aan het begin van het schooljaar meteen begonnen met het project “Goed van Start”. Dit project wordt verzorgd door de IJsselgroep. Het project is gericht op groepsvorming en kinderen medeverantwoordelijk laten maken in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Naast consultatie en ondersteuning in de klas, volgt het team drie studiebijeenkomsten om het programma adequaat te implementeren in de eigen groep.

Groepsvorming
Leerkrachten bouwen in hun groep actief aan een duurzame en positieve relatie tussen alle betrokken. Betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie zijn houdingsaspecten die door iedereen worden herkent en toegepast. Als samenwerkingsschool wordt de schoolpopulatie gekenmerkt door verschil in culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergrond. Leerkrachten laten kinderen actief openstaan voor elkaar, elkaar infomeren en elkaars achtergronden verkennen. Kinderen leren elkaar begrijpen, accepteren en waarderen.

 • We leren onze leerlingen dat:
 • We verschil in meningen en opvattingen mogen hebben. 
 • We elkaars meningen en opvattingen respecteren.
 • We staan open voor elkaar en tonen begrip.
 •  We luisteren naar elkaar.
 • We ons samen aan de school- en groepsregels houden.
 • We elkaar aanspreken op afspraken en regels.

We werken met methode Leefstijl. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.

Ieder kind is uniek!
Ieder kind heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en talenten. Door naar leerlingen te luisteren en hen ruimte te bieden, komen we tegemoet aan individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Vanuit deze onderwijsbehoeften stimuleren wij zowel de cognitieve, motorische als de emotionele ontwikkeling. We stimuleren daarbij dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de groep. Leerkrachten bieden adaptief onderwijs en differentiëren daarom in leerstof en aanpak.

We leren onze leerlingen dat:

 • Iedereen, ongeacht zijn/haar mogelijkheden of beperkingen mee kan doen.
 • Kinderen eigen initiatief en verantwoordelijkheid leren nemen.
 • Kinderen zelfstandig en zelfverzekerd worden.

Veilig schoolklimaat
Leerlingen, leerkrachten en ouders moeten met een plezierig gevoel binnen de school kunnen functioneren. De sfeer in Fondali kenmerkt als open en professioneel, waarbij alle betrokken gezien, gehoord en serieus geworden nomen. Dat betekent dat we vooral naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen. We hebben binnen de school duidelijke regels. Het team laat daarbij goed voorbeeldgedrag zien. Bij conflicten zijn we gericht op het vinden van constructieve oplossingen. De leerkracht treedt op als mediator en zorgt ervoor dat de betrokken met elkaar in gesprek blijven. Daarbij stimuleert en ondersteunt de leerkracht bij het oplossen van het conflict. 

We willen alle iedereen betrekken bij het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in onze school.

Dat doen wij door:

 • Samen met de leerlingen de school- en groepsregels te bespreken.
 • Met zowel ouders als leerlingen te werken aan een goede en open  communicatie. Het welbevinden van de leerling staat te allen tijde voorop.