Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)? 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. Het hoofddoel van de medezeggenschapsraad is het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder. 

 Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

 Onze medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, bestaande uit twee ouders en twee teamleden. Zij hebben een zittingsduur van drie jaar. De directeur is overlegpartner. Tijdens de jaarlijkse ouderavond presenteert de medezeggenschapsraad een jaarverslag waarin zij verantwoording aflegt aan de ouders. De verkiezing van nieuwe leden vindt ook op deze ouderavond plaats. De leden hebben zitting zonder 'last of ruggespraak'. Dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen, op basis van eigen inzicht en overtuiging. 

Leden medezeggenschapsraad:

 Voorzitter:       

  Dhr. Wiljan Ploeg (lid oudergeleding)

 

Medezeggenschapsraad-leden:      

  • Dhr. Richard Faber (lid oudergeleding)
  • Mevr. Dorien Overgoor (lid personeelsgeleding)
  • Mevr. Ingrid Dijkstra (lid personeelsgeleding)

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De  medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die school aangaan. Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de  medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de  medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft ook ongevraagd kenbaar aan de directie of het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs;
  • personeelsbezetting;
  • schoolplan;
  • begroting;
  • vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • veiligheid (in en rond de school).

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever er belang bij dat de medezeggenschapsraad bedraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders hebben belang bij goed onderwijs.

 

Hoe kunt u de medezeggenschapsraad bereiken?

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken door een e-mail te sturen naar mr.swsfondali@aves.nl. 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U dient zich van tevoren aan te melden door een e-mail te sturen. De data van de vergadering vindt u in de nieuwsbrief en op de kalender van de website.